Vyökokeet

Vyöjärjestelmä

Belt system

Vyöarvot kertovat yleisesti siitä, kauanko henkilö on harrastanut ja mitä henkilö osaa ja ymmärtää Taekwondosta. Vöiden värit ja osaamistasot vaihtelevat seuroittain niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Kukkiwon on määritellyt mustille vöille tietyt kriteerit ja ensimmäisen mustan vyön myöntäminen tapahtuu vähintään 4 Dan opettajien toimesta, joka myös rekisteröi Dan arvon kansainväliseen rekisteriin.

Meillä on käytössämme yleisesti käytössä oleva kup. järjestelmä harrastajille.

Alle 15-vuotiaiden mustaa vyötä kutsutaan poom-vyöksi, ja se on punamusta. Kun harrastaja täyttää 15, vyö vaihdetaan automaattisesti kokomustaan.

Ensimmäinen vyökoe suoritetaan alkeiskurssin puolessa välissä, jolloin valkoiseen vyöhön tulee keltainen natsa. Huolimatta eri seurojen toisistaan hieman poikkeavista vyökoevaatimuksista, vyöjärjestelmä osoittaa hyvin, mitä perus- ja itsepuolustustekniikoita, askelotteluja, liikesarjoja sekä teoriaosuuksia harrastaja on harjoittelemassa seuraavaa koettaan varten.

Seuran mustat vyöt kutsuvat harrastajan vyökokeisiin. Omaa valmiutta ei siis arvioida ensisijaisesti itse. Tämä tapa säästää usein turhalta jännittämiseltä, lykkäämiseltä ja itsekritiikiltä; ohjaajan arvostelukykyyn voi luottaa. Toisaalta vielä keskeneräiset kokelaat eivät voi osallistua, vaikka tuntisivatkin itsensä valmiiksi. Hylkäykset vyökokeissa ovatkin kaikissa suomalaisissa seuroissa harvinaisia.

Belt values ​​generally tell you how long a person has been engaged in and what a person knows and understands about Taekwondo. The colors and skill levels of the belts vary from club to club, both in Finland and internationally. Kukkiwon has defined certain criteria for black belts and the first black belt is awarded by at least 4 Dan teachers who also register the value of Dan in the International Register.

We have a commonly used cup. system for enthusiasts.

The black belt for children under 15 is called the Poom belt, and it is red-black. When the enthusiast turns 15, the belt automatically changes to Black.

The first belt test is performed halfway through the beginner's course, at which point the white belt becomes a yellow naza. Despite the slightly different belt test requirements of the different clubs, the belt system shows well what basic and self-defense techniques, step matches, series of movements, and theoretical sections the enthusiast is practicing for their next test.

The club's black belts invite the enthusiast to the belt tests. Thus, one's own readiness is not primarily assessed by oneself. This method often saves you from unnecessary tension, procrastination, and self-criticism; the judge’s judgment can be relied upon. On the other hand, unfinished candidates cannot participate, even if they feel ready. Rejections in belt tests are rare in all Finnish clubs.

 

Vyökokeeseen aina kutsutaan kun ohjaajat katsovat, että harrastaja on edistynyt riittävästi. Ilmoitetut kerta/tuntimäärät ovat suosituksia.

 

Kun saat kutsun vyökokeeseen, tarkista listasta, että osaat kaikki vaadittavat asiat. Jos olet epävarma, tule reilusti kysymään. Kaikkien vyöasteiden vaatimukset ovat edellisiä täydentäviä. Jos jokin asia täytyy osata keltaisen vyön kokeessa, se täytyy osata myös mustan vyön kokeessa.

Tekniikoiden nimet ja teoria-asioiden tulkinta vaihtelevat maittain ja seuroittain.

Vyökoevaatimuksia täydennetään ja muutetaan tarpeen mukaan. Erityistapaukset huomioidaan tarvittaessa.

Teknisten ominaisuuksien lisäksi seurataan myös henkilön henkistä valmiutta ja kasvua Taekwondon periaatteiden mukaisesti. Värivöiden vyökokeen pitää MUDO:n dan arvoiset henkilöt, vähintään kaksi paikalla.

Vyökokeissa on myös ikäraja suosituksia.

- Alle 12-vuotiaiden vyöarvoissa on mukana ikärajoituksia, koska pieneltä lapselta ei vielä voida odottaa ihan kaikkia vaadittavia suorituksia. Lapsilla voidaan käyttää useampia keltaisia ja vihreitä raitoja vyössä kehityksen mukaan.

- Poom vyön voi aikaisintaan suorittaa sinä vuonna kun harrastaja täyttää 12-vuotta.

 

VALOKUVAUS vyökokeiden aikana

MUDO Vyökokeet ovat avoin tilaisuus koko perheelle tulla katsomaan ja ottamaan valokuvia. Valokuvia julkaistaan täällä Mudo www-sivuilla ja Mudo Lohjan Facebookissa.

Pyydämme, että jos haluatte, ettei kuvia julkaista missään, niin ilmoittamaan sen paikanpäällä tapahtuman aikana.

Kenestäkään ei saa julkaista loukkaavaa tai epäsopivaa kuvaa.

Vyökoevaatimukset eri vyöasteille - vyöt toimivat linkkeinä

Belt test requirements for different belt levels - belts act as links